Onze engagementen

Om zijn prerogatieven zo goed mogelijk uit te oefenen, heeft de raad van bestuur van BRUGEL zijn strategische verplichtingen voor een efficiënte marktwerking gedefinieerd.


DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

Facebook
Een performante en rechtvaardige energiemarkt garanderen ten gunste van de verbruiker

 • De goede werking van de markt controleren en een ‘level playing field’ handhaven voor alle energieactoren.
 • Controleren of de economische actoren op de markt hun verplichtingen tot openbare dienstverlening nakomen, in het bijzonder de verplichtingen die de bescherming van de meest kwetsbare groepen van de bevolking beogen.

Een efficiënte en duurzame ontwikkeling van het distributienet en het gewestelijk transmissienet voor gas en elektriciteit bevorderen

 • De investeringsplannen van de beheerder van het distributienet voor gas en elektriciteit en van de beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit controleren.
 • Controleren of diezelfde actoren de technische reglementen naleven en zich ervan vergewissen of de reglementen overeenstemmen met de realiteit van de markt.
 • De kwaliteit van de netten opvolgen en de netbeheerders helpen om hun netwerken op een duurzame manier te ontwikkelen (smart grid, smart metering, de integratie van hernieuwbare energie).

De overheid kwalitatief, nauwgezet en proactief adviseren over de energiemarkt in Brussel

 • Regelmatig verslag uitbrengen aan het Brussels Parlement over de goede werking van de markt en de bescherming van de verbruikers en in het bijzonder de meest kwetsbare.
 • Op haar verzoek of op eigen initiatief adviezen en aanbevelingen formuleren voor de Regering over de belangrijkste uitdagingen van de energiemarkt.

Optimaal onze bevoegdheid en rol op energievlak uitspelen

 • Actief samenwerken met de andere Belgische en Europese regulatoren.
 • Alle stakeholders op de markt adviseren en de dialoog tussen de verschillende partijen bevorderen.
 • De informatie consolideren die nuttig is voor de verschillende betrokken partijen.

Ten dienste staan van de bevolking

 • Regelmatig en op een toegankelijke manier alle doelgroepen informeren over hun rechten en plichten.
 • Op een zo doeltreffend mogelijke manier de klachten van verbruikers ontvangen en behandelen, dan wel doorsturen naar de bevoegde diensten.
 • Binnen de toegestane termijn het statuut van beschermde afnemer toekennen aan personen met betalingsmoeilijkheden.

Actief deelnemen aan de correcte uitvoering van het energiebeleid van het Gewest

 • De fotovoltaïsche en warmtekrachtkoppelingsinstallaties in het Brussels Gewest certificeren.
 • Groenestroomcertificaten toekennen.
 • Verslag uitbrengen aan het parlement en de regering van het Gewest over verschillende aspecten van de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Brussel.