Structuur en personeel


DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

FacebookBRUGEL is sinds de oprichting in 2006 een publiekrechtelijke rechtspersoon en wordt geleid door een raad van bestuur met vijf bestuurders (waaronder een voorzitter) die door de regering zijn aangesteld en een mandaat hebben van vijf jaar dat eenmaal kan worden hernieuwd.

In 2018 heeft de Brusselse regering een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd ter vervanging van vier van de vijf mandatarissen van de raad van bestuur van BRUGEL. In 2019 is de samenstelling van de raad helaas niet van een leien dakje gegaan. Zo was het de bedoeling dat de raad van bestuur in november 2018, toen bestaande uit de heer Eric Mannès, de heer Jan Willems, mevrouw Isabelle Chaput en de heer Guillaume Lepère, vervolledigd zou worden door de komst van de heer Pascal Boucquey, verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur. Helaas was de heer Boucquey verhinderd en moest hij in februari 2019 definitief afstand doen van zijn benoeming.

Vervolgens werd in maart 2019 de heer Maurice Bohet door de regering benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. De heer Bohet zag zich echter gedwongen om zijn ontslag als voorzitter aan te bieden door onverenigbaarheid van zijn mandaten. Tegelijkertijd bevond ook de heer Jan Willems zich in deze situatie waardoor ook hij zijn ontslag heeft aangeboden. Bijgevolg heeft de regering in 2019 een nieuwe oproep tot kandidaatstelling gelanceerd om het voorzitterschap binnen BRUGEL te garanderen en om een werfreserve aan te leggen voor de mandatarissen. Om de goede werking van BRUGEL te waarborgen, hebben de drie bevoegde mandatarissen, namelijk de heer Eric Mannès, de heer Guillaume Lepère en mevrouw Isabelle Chaput, in afwachting het voorzitterschap om beurten op zich genomen.

In oktober 2019 heeft de heer Guillaume Lepère zijn ontslag ingediend als mandataris, na vijf jaar lidmaatschap van de raad van bestuur van BRUGEL. Bijgevolg heeft de regering de heer Kevin Welch aangeduid als nieuwe mandataris voor een periode van vijf jaar, op basis van het juryrapport van 2018, om zo de correcte en onafhankelijke werking van de regulator te verzekeren.

De raad van bestuur heeft 2019 dus beëindigd met slechts drie mandatarissen in plaats van vijf mandatarissen, waarbij het vereiste quorum niet bereikt is.

Het team van raadgevers en assistenten

Om haar verplichtingen te kunnen naleven, beschikt BRUGEL over personeel dat onder hiërarchisch gezag staat van de raad van bestuur. Hun statuut werd op 23 mei 2014 door de regering vastgelegd met een besluit. Een ander besluit dat diezelfde dag werd uitgevaardigd, verduidelijkt de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden. Deze besluiten staan in verband met de uitvoeringsbesluiten voor de Instellingen van Openbaar Nut (ION) van het Brussels Gewest. Door de teksten geldig voor de Brusselse ION’s te herroepen en deze te vervangen door nieuwe bepalingen, handelen de agenten van BRUGEL niet langer in een geldend wettelijk kader. Deze juridische lacune brengt uiteraard heel wat problemen met zich mee, niet in het minst betreffende het personeelsbeheer van BRUGEL.

31 medewerkers

Het door BRUGEL aangenomen personeelsplan voor de uitoefening van haar bevoegdheden voorzag in 2019 28,47 VTE’s (voltijdsequivalenten), hetzij 31 werkposten. Gedetailleerde informatie hierover (indeling per rang en graad) is in onderstaande tabel te vinden.

In 2019 zijn respectievelijk zes nieuwe medewerkers in dienst getreden. Zo werd het juridisch departement versterkt met de komst van een juridisch raadgever en een juridisch assistent en ook de dienst Socio-Economische Zaken werd uitgebreid met een economisch raadgever. De administratief assistent die begin 2019 de afdeling Socio-Economische Zaken heeft vervoegd, is gerelateerd aan het vertrek van de administratief assistent eind 2018. In het departement hernieuwbare energie is eveneens een administratief assistent aan de slag gegaan. Bovendien werd dit departement versterkt met de komst van twee raadgevers. Deze laatste twee zijn echter pas begin 2020 in dienst getreden. Er werd bovendien een voltijdse medewerker aangenomen met een contract van bepaalde duur om het algemene secretariaat tijdelijk te ondersteunen.

Onafhankelijke instelling

De bestuurders en het personeel van BRUGEL vragen of aanvaarden geen rechtstreekse instructies van overheden of andere publieke of private entiteiten.

Personeelsplan – situatie op 31/12/2019


Organogram 31/12/2019