Vooruitzichten

Pascal Misselyn, coördinator van BRUGEL

DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

FacebookDe Europese Unie heeft met de Green Deal een duidelijke koers uitgezet. Die komt meer bepaald tegemoet aan de uitdagingen van klimaatverandering en de energietransitie en past in een logica die ertoe strekt het werk te faciliteren dankzij digitale technologie. We stellen vast dat ook de actoren in de energiesector zich hierbij aansluiten en initiatieven ontwikkelen die het mogelijk maken om de uitdagingen waar we voor staan, aan te gaan. BRUGEL hoopt hieraan bij te dragen met een creatieve en innoverende insteek, die ook wordt gevolgd door de projectverantwoordelijken en die wordt aangedreven door onze sandbox. Die sandbox werd in 2019 gelanceerd om innoverende projecten een duwtje in de rug te geven en lijkt een succes, ook al zijn we nog lang niet op kruissnelheid. We zijn ervan overtuigd dat de energiegemeenschappen of groepen van burgers die zich inzetten voor een collectief zelfverbruik het Gewest de nodige tools kunnen geven om zijn manier van consumeren fors bij te sturen. Dankzij al die projecten moet het delen van energie, opslag en energiediensten mogelijk worden in een stadsweefsel met voornamelijk appartementsgebouwen. Dit moet ervoor zorgen dat steeds meer mensen kiezen voor zonne-energie, vooral omdat de huidige omstandigheden gunstig zijn en nieuwe installaties aanmoedigen.

Die technologische veranderingen en hervonden dynamiek die Europa aanmoedigt, houden evenwel in dat consumenten hun energie op een actievere manier gaan beheren. We zijn ervan overtuigd dat er naast een stilzwijgende meerderheid die eenvoudige en goedkope diensten verwacht, er alle reden is om te geloven dat andere consumenten actiever en meer betrokken zullen zijn bij de energietransitie. Daarbij moet onze aandacht ook uitgaan naar meer kwetsbare klanten, zodat ze van deze diensten gebruik kunnen maken en op geen enkele manier worden achtergesteld.

Ook de watersector ondergaat momenteel een transformatie om zich beter te organiseren. Zo heeft de grootste operator, VIVAQUA, via het VIVANEXT-project voor zichzelf een aantal ambitieuze doelstellingen vooropgesteld. De regulator is bereid om VIVAQUA daarin te steunen, zodat het beter kan anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en trends. Bovendien blijft de BMWB niet achter en kijkt ze resoluut naar de toekomst, met onder meer de lancering van haar project voor het hergebruiken van behandeld afvalwater in de industrie. De verdere exploitatie van de waterkringloop door de afname van natuurlijke hulpbronnen te verminderen, is één piste die de regulator wil aanmoedigen dankzij een passende tariefmethodologie.

BRUGEL zal bovendien de dialoog met en de raadpleging van stakeholders blijven volhouden, niet alleen wanneer dat wettelijk verplicht is, maar ook op eigen initiatief over belangrijke thema’s. Om uit al die initiatieven zoveel mogelijk lessen te kunnen trekken, is het van essentieel belang dat we pedagogisch te werk gaan en over syntheses beschikken die voor iedereen toegankelijk zijn. BRUGEL maakte in dat verband al enkele animatiefilmpjes en andere beeldcommunicatie en zal dit blijven doen om een goed begrip en inzicht te bevorderen, vermits de onderwerpen vaak technisch zijn en een multicriteriabenadering vereisen. De raad van bestuur van BRUGEL telde eind 2019 drie leden, maar zou begin 2020 compleet moeten zijn. Aangezien dit team voor 5 jaar wordt aangesteld, durven we te hopen op een nieuw elan, dat wordt vertaald naar een visie en een strategisch plan. Op die manier kunnen we onze inspanningen beter richten en onze teams motiveren. BRUGEL hoopt bovendien dat de wetgever zijn modus operandi zal aanpassen met het oog op meer efficiëntie en zal blijven toezien op een motiverend kader voor zijn personeel.


Pascal Misselyn

coördinator van BRUGEL