Begrotingsopvolging en overheidsopdrachten

BRUGEL staat zelf in voor het administratief, financieel en boekhoudkundig beheer. BRUGEL formuleert een begrotingsvoorstel en deelt dit mee aan de minister die bevoegd is voor energie en houdt zich aan de circulaires van de minister van Begroting. Met respect voor de onafhankelijkheid van de regulator ten opzichte van de regering werd ons begrotingsvoorstel aan het parlement overgemaakt, dat over onze begroting heeft gestemd.

DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

FacebookBRUGEL staat zelf in voor het administratief, financieel en boekhoudkundig beheer. BRUGEL formuleert een begrotingsvoorstel, deelt dit mee, ter informatie, aan de minister die bevoegd is voor energie en houdt zich aan de circulaires van de minister van Begroting. Met respect voor de onafhankelijkheid van de regulator ten opzichte van de regering werd ons begrotingsvoorstel aan het parlement overgemaakt, dat over onze begroting heeft gestemd.

BRUGEL geniet twee dotaties, één voor de opdrachten inzake ENERGIE en één voor de opdracht met betrekking tot de controle van de prijs van het WATER. In 2019 bedroeg de regionale dotatie voor Energie 3.675.000 euro. Dit bedrag is afkomstig uit het Energiefonds en is lager dan het plafond van 15% dat door de ordonnantie is vastgelegd. De dotatie voor WATER bedroeg 946.000 euro.

Onze tool voor boekhoud- en begrotingsbeheer maakt een onderscheid tussen de begrotingen per sector (water of energie), vakgebied (groene stroom, tarieven, netten ...) en per project. Onze rekeningen zijn ook zo gedetailleerd mogelijk om de maximale transparantie van onze uitgaven te garanderen. Zoals bij alle Brusselse ION’s het geval is, is de thesaurie van BRUGEL gecentraliseerd op een regionale rekening, terwijl de transacties worden uitgevoerd van een eigen rekening die automatisch in evenwicht wordt gebracht.

Krachtens de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle wordt BRUGEL gelijkgesteld met een autonome bestuursinstelling van tweede categorie en moet ze haar begroting beheren in overeenstemming met deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten. Het dient opgemerkt dat de administratieve werklast die door deze reglementering wordt opgelegd bijzonder zwaar is voor een kleine instelling als BRUGEL.

Het beheersorgaan van BRUGEL heeft begin 2016 ook een toezichtsorgaan voor de boekhouders-schatbewaarders aangesteld en heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de directie Financiën van de GODB.

Als overheidsorganisme moet BRUGEL ook voldoen aan diverse verplichtingen die in de wetgeving zijn voorzien en meer bepaald het besluit van de Brusselse regering van 24 oktober 2014 betreffende de modaliteiten van de beheerscontrole. Aangezien BRUGEL geen voogdijminister heeft, is het niet strikt gehouden aan de naleving van deze tekst. BRUGEL wil echter een proces aanvatten om zijn procedures te verbeteren en met name de perfecte transparantie en onafhankelijkheid van de regulator aantonen.

In 2018 zijn KPI’s gedefinieerd en geïmplementeerd om deze operationele doelstellingen per dienst of vakgebied te meten. Per KPI is een overzichtsfiche opgesteld met de specifieke taak, het te behalen resultaat, de berekeningsregel, of het gaat om een wettelijke of regelgevende verplichting, de betrokken dienst en eventueel de ondersteunende dienst. BRUGEL is bovendien onderworpen aan de jaarlijkse controle van het Rekenhof, dat onder meer de performantie van de werking moet analyseren. Dit betekent dat het Rekenhof op elk moment de interne controle en de bestaande procedures (human resources, naleving overheidsopdrachten, handtekeningdelegatie, …) bij de instelling kan controleren.

Aangezien BRUGEL een dotatie ontvangt, is het ook onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. Binnen de grenzen van de begrotingsordonnantie heeft de raad van bestuur beslist de overheidsopdrachten die door BRUGEL worden gegund aan het voorafgaand advies van de Inspecteur van Financiën te onderwerpen. Nadat de controleur van de vastleggingen zijn goedkeuring heeft gegeven, wordt de inventaris van de overheidsopdrachten gepubliceerd op onze website en aan het Gewest meegedeeld, zoals vereist door de ordonnantie betreffende de transparantie van de mandaten.

In 2019 zijn stappen ondernomen om te voldoen aan de EU-richtlijn 2014/55/EU, die voorschrijft dat alle aanbestedende diensten op regionaal en lokaal niveau uiterlijk op 17 april 2020 elektronische facturering moeten kunnen aanvaarden.

Als eerste stap heeft BRUGEL al haar leveranciers gevraagd om hun facturen voortaan elektronisch te verzenden.

Als tweede stap investeerde BRUGEL in een bijkomende module naast het geautomatiseerde beheer van het budget en de boekhouding om de facturen “end-to-end” elektronisch te kunnen verwerken.

In de loop van 2020 zal de ontvangst, invoering en validatie van alle bestellingorders en facturen volledig elektronisch moeten worden verwerkt.

Uitvoeringsrekening 31/12/2019 : Energie + Water

De toewijzing van de uitgaven en de uitvoeringspercentages per begrotingsartikel zijn in detail terug te vinden in de volgende tabel.

Vastleggingskrediet Ordonnantiekrediet
Aangepaste begroting Vastgelegd BB Aangepaste begroting Vereffend
4.565.000 4.305.827 4.630.000 4.199.591
94 % 91 %


Gedetailleerde uitvoeringsrekening per opdracht:

Vastleggingskrediet Ordonnantiekrediet
ENERGIE ENERGIE
Aangepaste begroting Vastgelegd BB Aangepaste begroting Vereffend
3.705.500 3.463.129 3.684.000 3.367.951
94 % 91 %
WATER WATER
Aangepaste begroting Vastgelegd BB Aangepaste begroting Vereffend
859.500 842.698 946.000 831.640
98 % 88 %


ENERGIE: Het vereffeningspercentage van 91% voor Energie is relatief goed. De ontbrekende 9% wordt voornamelijk verklaard door de BA 01.002.08.02.1211 expertisekosten en honoraria: wettelijke opdracht met een liquidatiepercentage van 56%.

De volgende studies werden gedeeltelijk vereffend:
  • Juridische steun voor de herziening van de selectieve/gas-TR’s
  • Hernieuwbare Energie ondersteuningssysteemstudie
  • Redelijk betalingsplan
  • Studie van de openbare verlichting (studie uitgesteld tot 2020)
  • Groene Energie Telephone Front Office (vastlegging en vereffening uitgesteld tot 2020)


WATER: Het vereffeningspercentage is 88%. De drie BA’s waarvoor het uitvoeringspercentage lager is dan het aangepaste percentage zijn:
  • De kosten van de bestuurders en de ambtenaren van BRUGEL, als gevolg van de regelgeving inzake de transparantie van de mandaten.
  • De kosten van de expertise en de juridische opdracht: de vereffening van slechts één van de drie aanvankelijk geplande Water-audits.
  • IT-hardware en -applicatiekosten: de ontwikkeling van een IT-applicatie voor de Waterbemiddelingsdienst is pas in december gestart en zal in 2020 worden vereffend.


Na de inperkingsmaatregelen in verband met het Coronavirus zal de Rekenkamer in juni 2020 een audit op afstand uitvoeren. Bijgevolg heeft de Rekenkamer onze rekeningen nog niet onderzocht en evenmin een eindverslag opgesteld. De jaarrekening van BRUGEL en de bijlagen zullen vóór 30/5/2020 aan de regering, het Rekenhof en de verantwoordelijke voor de consolidatie van de gewestelijke entiteit bezorgd worden en zullen op de raad van bestuur van 6/5/2020 goedgekeurd worden.