Hoogtepunten 2019


DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

Facebook

Januari

 • Release van een nieuwe video die in 5 stappen uitlegt hoe je van leverancier kunt veranderen. • BRUGEL lanceert een openbare raadpleging over de ontwerpen van tariefmethodologieën voor elektriciteit en gas.
 • Publicatie van advies 276 betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoerende maatregelen betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. BRUGEL stelt voor om dit besluit aan te vullen met bepalingen betreffende de levering van CNG (samengeperst aardgas).

Februari

 • BRUGEL maakt een eerste balans op van de productie van fotovoltaïsche zonne-energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2018 was een recordjaar. • Publicatie van de studie op eigen initiatief 28 om indicatoren te identificeren met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van distributienetbeheerder SIBELGA. In het kader van de invoering van de stimuleringsregeling wordt ook een selectie van indicatoren voorgesteld.

Maart


April

 • Publicatie van het advies op eigen initiatief 278 betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. BRUGEL herhaalt de in het voorafgaand advies geformuleerde aanbeveling, namelijk dat het, gelet op de socio-economische situatie in Brussel, meer dan ooit nodig is om een evenwicht te bereiken dat een hoge graad van bescherming biedt aan de huishoudelijke afnemers en tegelijk de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de Brusselse energiemarkt verzekert.

Mei

 • De vier Belgische energieregulatoren lanceren de procedure voor een voorbereidende studie in het kader van de ‘energienorm’.
 • BRUGEL lanceert een openbare raadpleging over de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op fotovoltaïsche installaties. BRUGEL stelt voor om het toekenningspercentage van groenestroomcertificaten aan installaties in de lagere en hogere vermogenscategorieën met 20% tot 50% te verlagen.
 • Publicatie van het Jaarverslag 2018. Net als in 2017 maakt het jaarverslag de balans op van het afgelopen jaar en gaat het in op de uitdagingen van morgen. Het verslag is 100% digitaal en wordt aangevuld met video-interviews met de diensthoofden en de voorzitter en coördinator van BRUGEL.
Juni

 • Publicatie van drie themadossiers die de beknopte versie van het jaarverslag aanvullen. Deze uitvoerigere dossiers komen terug op het jaar 2018 en de uitdagingen van de markt door de verschillende problematieken te behandelen aan de hand van drie leessleutels. • Organisatie van een sessie om de investeringsplannen van SIBELGA en ELIA voor te stellen in het kader van hun openbare raadpleging. Talrijke actoren toonden hun belangstelling en woonden deze ongeëvenaarde oefening bij. • Lancering van een mediacampagne om de Brusselaars te herinneren aan het belang van het gebruik van het energieovernamedocument bij een verhuizing.
Juli


Oktober


November

 • BRUGEL gaat in op het verzoek van VIVAQUA voor indexering, wat zal leiden tot een beperkte verhoging van de jaarlijkse waterfactuur met 2,19%, oftewel € 5,52 per jaar voor een huishouden van twee personen.
 • Lancering van de eerste projecten voor collectief zelfverbruik in het Brussels Gewest. Deze zijn opgezet in het kader van het reglement voor innovatieve projecten. • Tegelijk met de lancering van een nieuwe video die de rol van de Geschillendienst belicht bij het oplossen van een conflict met een speler op de energiemarkt, lanceert BRUGEL een grote mediacampagne om de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eraan te herinneren dat ze gratis gebruik kunnen maken van deze dienst.
December

 • BRUGEL keurt de elektriciteits- en gasdistributietarieven van Sibelga goed voor de periode 2020-2024.
 • Er wordt een nieuwe dataset over hernieuwbare energie toegevoegd aan onze statistieken. De nieuwe gegevens bevatten informatie over het aantal gecertificeerde installaties voor de productie van groene elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun vermogen.